Okategoriserade

Motion om byggande av bostäder för äldre i kommunens mindre samhällen.

I Mörbylånga kommuns nyligen antagna ”Äldrepolitiska program” sägs bl a att ”Reell valfrihet förutsätter även att det finns möjlighet till val av olika boendeformer. Det är kommunens ambition att medverka till att öka möjligheterna till val av lämplig boendeform för äldre.”

”Det är viktigt att stimulera till ett självständigt liv och för det behövs boendeformer som både tillgodoser den enskildes behov av integritet och av trygghet. Det är angeläget att det finns möjlighet till egna val av både former för boende och geografisk plats för boende.”

Många äldre har idag svårigheter att klara av sitt boende i ett hus som har varit deras hem i årtionden men som idag upplevs tungarbetat. Dessa äldre uttrycker ibland sin önskan att få bo kvar i sin hembygd men lämpliga bostäder saknas på orten. Med bättre anpassade boenden skulle dessa äldre kunna bo kvar längre och kanske inte behöva söka plats på något av kommunens särskilda boenden. Kommunen har efter en motion från Vänsterpartiet påbörjat en uppsökande verksamhet bland de äldre över 80 år. I samband med den uppsökande verksamheten kan kommunens tjänstemän inventera behovet och efterhöra intresset för ett lokalt boende.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

–         inventera behovet av lokalt boende för äldre över 80 år och att

–         låta bygga bostäder som är lättillgängliga och anpassade för personer med nedsatt funktionsförmåga. 

 

Skogsby och Kastlösa den 2 april 2013 

Elisabeth Cima Kvarneke      Anders Wassbäck

Vänsterpartiet i Mörbylånga

Motion om möjligheterna för Mörbylånga kommun att använda sig av energieffektiv teknik vid nybyggnation eller renovering, och bygga så kallade Passivhus eller Lågenergihus.

Sedan slutet av 90-talet har man byggt cirka 10 000 bostäder enligt denna teknik i Tyskland. Den används för övrigt också i England och Danmark.

Följande utdrag är hämtat från Forum för Energieffektiva byggnaders hemsida, september 2007:

Idag finns 108 passivhus byggda i Sverige, 12 stycken i Kungsbacka/Frillesås, 20 stycken i Lindås, 35 stycken i Landskrona samt 40 lägenheter i Värnamo. Sveriges första passivhus-enfamiljsvilla är nu också inflyttad och klar. Och antalet passivhuslägenheter kommer inom de närmaste åren att snabbt bli fler.

Vargbroskolan i Storfors håller på att uppföras i samma teknik.

Forum

ATON Teknikkonsult AB

IVL Svenska miljöinstitutet AB

Lunds Tekniska Högskola

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, förutom mindre än 10 W mer kvadratmeter vid stark kyla, till skillnad mot cirka 50 W per kvadratmeter vid konventionell byggnation. Lokalerna värms upp passivt genom att ta tillvara human och animal värme, värme från elektriska apparater och solstrålar. Husen blir på detta sätt nästan självuppvärmda.

Vi som bor på Öland, med sol och vind i ryggen, borde visa oss på styva linan och gå i bräschen för miljösmart byggande. 10 W per kvadratmeter borde klaras med just sol eller vind. Husen blir därmed helt självförsörjande och miljön mår väl.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att utreda möjligheterna för Mörbylånga kommun, att ingå i byggprojekt tillsammans med Forum för Energieffektiva byggnader, med avsikt att framledes bygga Passivhus eller Lågenergihus i kommunen,

att om ovanstående att-sats visar sig omöjlig, ändå välja klimateffektivt kommunalt byggande, typ Passivhus eller Lågenergihus.

Elisabeth Cima Kvarneke Vänsterpartiet