Politisk enighet – tillsammans tar vi ansvar för Mörbylånga kommun

På grund av Corona har mycket fått ändras i kommunalpolitiken. Alla partiers gruppledare har gemensamt bestämt följande:

Hela världen befinner sig i en ansträngd situation på grund av den pågående pandemin orsakad av det nya coronaviruset. Mörbylånga kommun är inget undantag och vi följer noggrant den nationella och regionala utvecklingen och de regler och rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter.

– I kristider är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet behöver värnas. Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om att kommande möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs. Vi vill undvika att driva andra ärenden som innebär att resurser tas från förvaltningen, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.

De olika partiernas skiljelinjer kommer under en period att läggas åt sidan. Syftet med den breda politiska överenskommelsen är att dels ge kommunens tjänstepersoner möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med alla de frågor som pandemin kräver, och dels markera för kommunens invånare och medarbetare att de folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att Mörbylånga kommun ska klara de utmaningar och påfrestningar som kommunen står inför.

– Genom att tillsammans stå enade manifesterar vi stöd och enighet inför alla medborgare och medarbetare där många känner oro samtidigt som många gör betydande insatser, såväl i sitt arbete som på frivillig basis. Vi behöver också visa ett tydligt stöd till näringslivets företagare där många upplever en dramatisk inbromsning i ekonomin, säger Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens första vice ordförande.

– Mörbylånga kommun ska stå starkt och upprätthålla sina funktioner och välfärdstjänster så långt det är möjligt. Det gäller även den demokratiska processen och styrningen. Var och en av oss kan känna oro och ensamhet men vi vet att vi bor i ett fantastiskt land och i en kommun där vi solidariskt hjälper varandra med dagens och morgondagens prövningar. Vi är beredda att gemensamt ta ansvar för kommunen i en svår tid, säger Matilda Wärenfalk.

Partiernas gruppledare i Mörbylånga kommun har fattat överenskommelse enligt följande:

1. Mängden ärenden hålls nere i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder och koncentreras till frågor som behöver beslut.
2. Inga möten, resor eller besök utöver de som anses absolut nödvändiga.
3. Digital medverkan via Teams tillgängliggörs i alla sammanhang där det är möjligt.
4. Ledamöter som tillhör riskgrupp bör följa rekommendationen som ges av folkhälsomyndigheten att inte delta på fysiska möten.
5. Icke tjänstgörande ersättare deltar inte på fysiska möten.
6. Överenskommelsen gäller tillsvidare och utvärderas löpande. Genom en fortsatt dialog kan formerna för det politiska arbetet komma att anpassas ytterligare.

Matilda Wärenfalk, Socialdemokraterna
Anna-Kajsa Arnesson, Centerpartiet
Henrik Yngvesson, Moderaterna
Anders Wassbäck, Vänsterpartiet
Sebastian Hallén, Liberalerna
Eric Dickson, Kristdemokraterna
Monica Orthagen, Miljöpartiet
Jessica Hellman, Sverigedemokraterna