Motion om byggande av bostäder för äldre i kommunens mindre samhällen.

I Mörbylånga kommuns nyligen antagna ”Äldrepolitiska program” sägs bl a att ”Reell valfrihet förutsätter även att det finns möjlighet till val av olika boendeformer. Det är kommunens ambition att medverka till att öka möjligheterna till val av lämplig boendeform för äldre.”

”Det är viktigt att stimulera till ett självständigt liv och för det behövs boendeformer som både tillgodoser den enskildes behov av integritet och av trygghet. Det är angeläget att det finns möjlighet till egna val av både former för boende och geografisk plats för boende.”

Många äldre har idag svårigheter att klara av sitt boende i ett hus som har varit deras hem i årtionden men som idag upplevs tungarbetat. Dessa äldre uttrycker ibland sin önskan att få bo kvar i sin hembygd men lämpliga bostäder saknas på orten. Med bättre anpassade boenden skulle dessa äldre kunna bo kvar längre och kanske inte behöva söka plats på något av kommunens särskilda boenden. Kommunen har efter en motion från Vänsterpartiet påbörjat en uppsökande verksamhet bland de äldre över 80 år. I samband med den uppsökande verksamheten kan kommunens tjänstemän inventera behovet och efterhöra intresset för ett lokalt boende.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

–         inventera behovet av lokalt boende för äldre över 80 år och att

–         låta bygga bostäder som är lättillgängliga och anpassade för personer med nedsatt funktionsförmåga. 

 

Skogsby och Kastlösa den 2 april 2013 

Elisabeth Cima Kvarneke      Anders Wassbäck

Vänsterpartiet i Mörbylånga

Kommentera