Månadsarkiv: oktober 2013

Friskolor – ett ideologiskt experiment

Anders Wassbäck (V)

Anders Wassbäck (V)

Häromveckan samlades eliten inom internationell forskning kring fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungl Vetenskapsakademin i Stockholm. Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sitt konkurrenstänkande, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Forskarna från bl a England och USA varnar för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen från 1990-talet verkar inte ha lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som tanken var, utan snarare tvärtom till ett mer segregerat och ojämlikt samhälle, enligt forskarna.

Idag är ung 1/5 av grundskolorna fristående och hälften av gymnasieskolorna är fristående.

Lisbeth Lindahl, professor i tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet menar att hela svenska skolväsendet har förändrats i grunden. Det här är nog ideologiska reformer för man bygger inte ställningstagandet på att införa friskolor på några vetenskapliga undersökningar. Man har heller inte använt några pedagogiska experter eller forskare för att se om förändringarna har lett till några förbättringar. På 1980-90-talen svepte en nyliberal våg över västvärlden och modernisering blev det samma som att driva offentlig verksamhet enligt företagets/marknadens principer, säger Lisbeth Lindahl.

Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi vid Columbia University i New York, har forskat om skolpeng och införda marknadsprinciper i många länder. Han säger att Sverige är det mest extrema landet och världsunikt med att finansiera sina friskolor med skattemedel och tillåta vinstuttag för skolföretagen. De flesta skolor drivs utan påtaglig reglering och kontroll från kommun och staten. Inte ens i hans eget nyliberala hemland USA har friheten drivits så radikalt. De flesta friskolor i USA är religiösa och står därför utan statligt stöd. 95% av friskolorna i USA är inte vinstdrivande. Det fria skolvalet minskar samhörigheten i samhället säger Henry Levin.

Svensk forskning visar att segregationen och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskarna från olika länder på seminariet förvånas över att friskolor kan göra vinstuttag vilket inte förekommer i t ex England.

Ett land som tidigare tog efter den svenska grundskolan är Finland som ofta lyfts fram som en framgångsrik skola. I Finland har man dock inte infört någon friskolereform.

Min uppmaning är: Håll fingrarna borta från den offentligt finansierade välfärden!

 

Anders Wassbäck

Vänsterpartiet i Mörbylånga

Motion om byggande av bostäder för äldre i kommunens mindre samhällen.

I Mörbylånga kommuns nyligen antagna ”Äldrepolitiska program” sägs bl a att ”Reell valfrihet förutsätter även att det finns möjlighet till val av olika boendeformer. Det är kommunens ambition att medverka till att öka möjligheterna till val av lämplig boendeform för äldre.”

”Det är viktigt att stimulera till ett självständigt liv och för det behövs boendeformer som både tillgodoser den enskildes behov av integritet och av trygghet. Det är angeläget att det finns möjlighet till egna val av både former för boende och geografisk plats för boende.”

Många äldre har idag svårigheter att klara av sitt boende i ett hus som har varit deras hem i årtionden men som idag upplevs tungarbetat. Dessa äldre uttrycker ibland sin önskan att få bo kvar i sin hembygd men lämpliga bostäder saknas på orten. Med bättre anpassade boenden skulle dessa äldre kunna bo kvar längre och kanske inte behöva söka plats på något av kommunens särskilda boenden. Kommunen har efter en motion från Vänsterpartiet påbörjat en uppsökande verksamhet bland de äldre över 80 år. I samband med den uppsökande verksamheten kan kommunens tjänstemän inventera behovet och efterhöra intresset för ett lokalt boende.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

–         inventera behovet av lokalt boende för äldre över 80 år och att

–         låta bygga bostäder som är lättillgängliga och anpassade för personer med nedsatt funktionsförmåga. 

 

Skogsby och Kastlösa den 2 april 2013 

Elisabeth Cima Kvarneke      Anders Wassbäck

Vänsterpartiet i Mörbylånga

Motion om möjligheterna för Mörbylånga kommun att använda sig av energieffektiv teknik vid nybyggnation eller renovering, och bygga så kallade Passivhus eller Lågenergihus.

Sedan slutet av 90-talet har man byggt cirka 10 000 bostäder enligt denna teknik i Tyskland. Den används för övrigt också i England och Danmark.

Följande utdrag är hämtat från Forum för Energieffektiva byggnaders hemsida, september 2007:

Idag finns 108 passivhus byggda i Sverige, 12 stycken i Kungsbacka/Frillesås, 20 stycken i Lindås, 35 stycken i Landskrona samt 40 lägenheter i Värnamo. Sveriges första passivhus-enfamiljsvilla är nu också inflyttad och klar. Och antalet passivhuslägenheter kommer inom de närmaste åren att snabbt bli fler.

Vargbroskolan i Storfors håller på att uppföras i samma teknik.

Forum

ATON Teknikkonsult AB

IVL Svenska miljöinstitutet AB

Lunds Tekniska Högskola

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, förutom mindre än 10 W mer kvadratmeter vid stark kyla, till skillnad mot cirka 50 W per kvadratmeter vid konventionell byggnation. Lokalerna värms upp passivt genom att ta tillvara human och animal värme, värme från elektriska apparater och solstrålar. Husen blir på detta sätt nästan självuppvärmda.

Vi som bor på Öland, med sol och vind i ryggen, borde visa oss på styva linan och gå i bräschen för miljösmart byggande. 10 W per kvadratmeter borde klaras med just sol eller vind. Husen blir därmed helt självförsörjande och miljön mår väl.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att utreda möjligheterna för Mörbylånga kommun, att ingå i byggprojekt tillsammans med Forum för Energieffektiva byggnader, med avsikt att framledes bygga Passivhus eller Lågenergihus i kommunen,

att om ovanstående att-sats visar sig omöjlig, ändå välja klimateffektivt kommunalt byggande, typ Passivhus eller Lågenergihus.

Elisabeth Cima Kvarneke Vänsterpartiet